FAMILJEMÅL

Vi på advokatbyrån hjälper dig med juridiken kring separation, skilsmässa och barn. Vi är införstådda med att det många gånger kan vara komplicerade och svåra tvister samt att varje klients ärende är unikt på sitt sätt. Det gäller att vara väl insatt i juridiken såväl som att kunna vara ett gott stöd i vad som kan vara en mycket svår tid i livet.

Vi kan hjälpa till med bodelningar med anledning av separation efter att man har varit samboende och även vid skilsmässa. Vi kan även vara behjälpliga i frågor som rör vårdnaden kring barn, var barn ska bo eller hur ofta och mycket barn ska träffa föräldern den inte bor tillsammans med.

I den här typen av tvister är man som advokat skyldig att verka för att parter om möjligt finner överenskommelser i ovanstående frågor. Men är så inte möjligt kan det vara nödvändigt att med hjälp av sin advokat vända sig till en bodelningsförrättare i en bodelning eller till tingsrätten i ett familjemål.

Vi på advokatbyrån är med dig hela vägen från det första mötet till att ärendet avslutas. Vi är tillgängliga och kompetenta och inser vikten av att finnas där som ett stöd samtidigt som vi tillvaratar klientens intressen på bästa sätt under processen.

BROTTMÅL

Har du blivit utsatt för ett brott så kan du ha rätt till ett målsägandebiträde.

Är du misstänkt för ett brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare.

I båda fallen kan vi på advokatbyrån hjälpa dig.

Det är viktigt att veta att vi i Sverige har ett fritt advokatval. Det innebär att önskar den enskilde en viss advokat så ska domstolen i möjligaste mån ta hänsyn till detta och förordna den advokat som du har önskat.

Det är av oerhörd vikt att du litar på din advokat och känner att det finns ett gott samarbete i de små såväl som stora frågorna i ärendet.

Som offentlig försvarare kan du närvara vid polisförhör, förhandlingar i domstol och besöka din klient på anstalt eller häkte om denne skulle vara frihetsberövad.

Som målsägandebiträde närvarar advokaten också vid polisförhör och eventuell förhandling i domstol samt formulerar ett skadeståndsanspråk om sådant finns. Skadeståndsanspråket sänds sedan in till den domstol som har hand om målet.

Vi ställer även upp som särskild företrädare för barn.

SOCIALRÄTT

Det avser ärenden som starkt kan komma att påverka den enskilde individen. Vi på advokatbyrån hjälper vårdnadshavare till barn som kan komma att bli föremål för LVU-vård eller redan är det. Vi hjälper vårdnadshavare i kontakten med socialtjänsten under deras utredning och i förvaltningsdomstolarna.

Vi åtar oss även uppdrag som särskild företrädare för barn i LVU-mål och är offentliga biträden för barn som är 15 till 21 år gamla.

Det avser även lag om vård av missbrukare (LVM), Lag om psykiatrisk tvångsvård samt Lag om rättspsykiatrisk vård. Vi bistår enskilda i sådana ärenden i domstol och fungerar såsom stöd i en sådan process.