Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

 Chanelle Malmqvist Advokat AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi erhåller från personer som vi får del av i samband med uppdrag eller som vi får del av när uppdraget förbereds eller administreras.

Ni är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men vi kan inte åta oss ett uppdrag om så inte sker, i och med att vi inte kan genomföra en nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatoriska jävs- (och i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål, utföra och administrera uppdraget.

Personuppgifterna behandlas på grundval av att det är nödvändigt för oss att fullgöra avtalet med dig, för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller, vid offentliga förordnanden för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistisk och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten och kommunicera med våra kontakter. Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyrån och annan advokatbyrå i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut från domstolen, eller (iv) för det fall att vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud, om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Chanelle Malmqvist Advokat AB enligt Vägledande regler för god advokatsed under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande eller längre i de ärenden där så är lämpligt.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Chanelle Malmqvist Advokat AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att begära att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller om det är tekniskt möjligt att få uppgifterna överförda till tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor och arbetar.

Kontakta oss på info@cmadvokat.se eller adress enligt kontaktuppgifter som följer nedan om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Chanelle Malmqvist Advokat AB, 5592337397, Kungsholms torg 16, 1 tr, 112 21 Stockholm, Tel 08-640 04 10, www.cmadvokat.se, info@cmadvokat.se